Logo
Jazyk: English  Čeątina  
+420 724 24 24 60
Měna:
info@vasmazlicek.cz
Logo

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchoděOBCHODNÍ PODMÍNKY


 

Tyto obchodní podmínky - dále jen „OP“ - se vztahují k nákupům realizovaným v internetovém obchodě vasmazlicek.cz a upravují práva a povinnosti na straně kupujícího a stejně tak na straně prodávajícího, internetového obchodu vasmazlicek.cz – dále jen „dodavatel“.

 


1. Smluvní vztahy


 

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České Republiky. V případě, že kupujícím je fyzická osoba – nepodnikatel, je smluvní vztah nad rámec těchto OP upraven Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. a dále pak Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Pakliže je kupujícím právnická osoba – podnikatel, je smluvní vztah nad rámec těchto OP upraven Obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb.

 

 

 

2. Uzavření kupní smlouvy


 

Kupní smlouva – dále jen „KS“ – je uzavřena odesláním objednávky dodavateli a to prostřednictvím elektronického objednávkového systému v internetovém obchodě vasmazlicek.cz. Odesláním objednávky zároveň kupující stvrzuje svůj souhlas s těmito OP a uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pouze pro potřebu dodavatele. Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.

 

Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí a zpracování objednávky e-mailem do 24h po jejím obdržení.


 

3. Ceny a doprava


 

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně aktuální DPH. Ceny za dopravu se řídí aktuálním ceníkem jednotlivých dopravců. Způsob dopravy si určuje kupující sám a to při odesílání objednávky. Obvyklá dodací lhůta v rámci ČR je 7-10 dnů.

 

 

 

4. Převzetí zásilky, kontrola


 

Kupující je informován e-mailem o odeslání zásilky. Dodací podmínky se řídí podmínkami příslušného zvoleného dopravce a jsou veřejně dostupné na internetových stránkách dopravců. Doručení je realizováno na adresu pro doručení uvedenou v KS. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat její neporušenost. Pokud kupující zjistí, že bylo se zásilkou nevhodně manipulováno, má poškozený obal či je sama poškozena, je povinen neprodleně uplatnit reklamaci u dopravce a zásilku odmítnout. Na pozdější reklamace z důvodů poškození zásilky při přepravě nemůžeme brát zřetel.

 

 

 

5. Odstoupení od smlouvy, reklamace


 

Kupující má právo odstoupit od KS bez udání důvodů a to ve lhůtě 30 –ti dnů počínaje dnem převzetí zásilky. V takovém případě zašle kupující zásilku zpět dodavateli na náklady prodávajícího, v originálním neporušeném obalu a nepoužitou. Na veškeré zboží nabízené dodavatelem se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců počínaje dnem převzetí zásilky. Zjistí-li kupující vadu na zakoupeném zboží a chce zboží reklamovat, zašle jej v kompletním stavu s přiloženým dodacím listem a stručným popisem závady. Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Dodavatel je povinen reklamaci bez zbytečných průtahů vyřídit a to nejpozději do 30-ti pracovních dnů ode dne uplatnění. Dnem uplatnění se pak rozumí den převzetí zásilky dodavatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním.


 

6. Nepřevzetí zásilky


 

Kupující je povinen na základě uzavřené KS převzít řádně odeslanou zásilku, pokud tato není porušená a neuplatňuje okamžitou reklamaci u dopravce. Pokud kupující zásilku nepřevezme, je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s jejím odesláním a to ve lhůtě 3 týdnů ode dne vyzvání dodavatelem k úhradě. Pokud nebudou v této lhůtě náklady na odeslání uhrazeny, odešle dodavatel poslední výzvu k úhradě před předáním pohledávky inkasní společnosti.


 

7. Závěrečná ustanovení


 

Tyto OP nabývají účinnosti dnem 01.11.2011. Internetový obchod vasmazlicek.cz si vyhrazuje právo kdykoliv OP změnit, a to jejich vystavením na stránkách vasmazlicek.cz v sekci „Obchodní podmínky“ 

  


 

zpět


Jak nakupovat | Ochrana údajů | Obchodní podmínky | Kontaktujte nás! | Slevy | Hodnocení | Logoff
Logo